دستور Shutdown در ویندوز

دستور Shutdown در ویندوز بسیار مفید و کارامد بوده و قابلیت های جالبی را در اختیارتان قرار می دهد.

دستور Shutdown

این دستور کاربر را قادر می سازد تا ویندوز را از طریق خط فرمان خاموش نماید، همچنین امکانات مفید و کاربردی دیگری را در اختیار کاربر قرار می دهد.

سیستم عامل های پشتیبانی کننده

این دستور در دسته دستور های خارجی قرار می گیرید که در command.com وجود ندارند و در سیستم عامل های زیر پشتیبانی می شود.
ویندوز XP، ویندوز ویستا، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10

نحوه استفاده از دستور


نحوه استفاده در ویندوز 8

Shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/f] [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c “comment”]]

استفاده بدون پارامتر، سایر پارامتر ها را نشان میدهد.

مشابه دستور Shutdown /?

بدون پارامتر

این گزینه محیط گرافیکی دستور را نمایش میدهد.

/i

سیستم را “Logoff” می نماید (این پارامتر را نمی توان با /d یا /m استفاده نمود).

/l

سیستم را خاموش می نماید.

/s

سیستم را مجدد را اندازی می نماید. البته قبل از آن کلیه سرویس ها را متوقف می کند.

/r

سیستم را مجدد را اندازی می نماید. البته قبل از آن کلیه سرویس ها را متوقف می کند. پس از بالا آمدن سیستم تمام برنامه های ریجیستر شده را راه اندازی مجدد می نماید.

/g

پروسه خاموش نمودن سیستم را متوقف میکند. البته اگر در بازه زمانی مشخص شده در دستور قبل استفاده شود.

مثال: فرض کنید دستور Shutdown را برای خاموش نمودن سیستم استفاده نموده اید و مشخص کرده اید که سیستم 1 ساعت دیگر خاموش شود. اگر بعد اجرای این دستور بخواهید آن را لغو نمایید می توانید از این پارامتر استفاده نمایید.

/a

بدون هیچ پیامی سیستم را خاموش می نماید. و با پارامتر های /d و /f قابل اجرا است.

/p

سیستم را به حالت “Hibernate” می برد. با پارامتر /f قابل استفاده است.

/h

سیستم را خاموش می نماید و آن را برای راه اندازی سریع آماده می نماید.

باید با پارامتر /s استفاده شود.

/hybrid

برای درج دلیل استفاده از دستور استفاده می شود. این توضیح در Log های سیستم قابل مشاهده است.

/e

این پارامتر باید با پارامتر /r استفاده شود. سیستم پس از راه اندازی مجدد وارد منوی پیشرفته بوت می شود. این قابلیت در ویندوز های 8 و 10 کاربرد ویژه ای دارد.

/o

computer\\ نام سیستمی است که می خواهید دستور روی آن اجرا شود.

/m \\computer

این پارامتر مشخص می کند که دستور shutdown چه زمانی اجرا شود. بازه مورد قبول دستور از 0 تا 3153600000 بر حسب ثانیه است. اگر مقدار انتخابی بزرگتر از 0 باشد، به صورت ضمنی پارامتر /f نیز در دستور لحاظ می شود.

/t xxx

می توانید توضیحی 512 کاراکتری برای دلیل خاموش نمودن سیستم درج نمایید.

/c “Comment”

بدون نمایش پیام به کاربر، برنامه ها را بسته و پروسه shutdown را انجام می دهد. زمانی که زمان مشخص شده در پارامتر /t بزرگتر از 0 باشد، این پارامتر به صورت ضمنی به دستور اضافه می شود.

/f

دلیل راه اندازی مجدد یا خاموش نمودن را مشخص می نماید.

P مشخص می نماید که راه اندازی مجدد یا خاموش نمودن برنامه ریزی شده است.

U مشخص می نماید که دلیل پروسه، تعریف توسط کاربر بوده است.

اگر از پارامتر p یا u استفاده نشود، پروسه به صورت برنامه ریزی نشده ثبت خواهد شد.

Xx عددی اصلی (ماژور ورژن) برای دلیل اجرای پروسه است. (عدد مثبت مابین 1 و 256)

Yy عددی فرعی (مینور ورژن) برای دلیل اجرای پروسه است. (عدد مثبت مابین 1 و 65536)

/d [u]

[p]:xx:yy

نحوه استفاده در ویندوز 7 و ویستا

Shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/f] [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c “comment”]]

استفاده بدون پارامتر، سایر پارامتر ها را نشان میدهد.

مشابه دستور Shutdown /?

بدون پارامتر

این گزینه محیط گرافیکی دستور را نمایش میدهد.

/i

سیستم را “Logoff” می نماید (این پارامتر را نمی توان با /d یا /m استفاده نمود).

/l

سیستم را خاموش می نماید.

/s

سیستم را مجدد را اندازی می نماید. البته قبل از آن کلیه سرویس ها را متوقف می کند.

/r

سیستم را مجدد را اندازی می نماید. البته قبل از آن کلیه سرویس ها را متوقف می کند. پس از بالا آمدن سیستم تمام برنامه های ریجیستر شده را راه اندازی مجدد می نماید.

/g

پروسه خاموش نمودن سیستم را متوقف میکند. البته اگر در بازه زمانی مشخص شده در دستور قبل استفاده شود.

مثال: فرض کنید دستور Shutdown را برای خاموش نمودن سیستم استفاده نموده اید و مشخص کرده اید که سیستم 1 ساعت دیگر خاموش شود. اگر بعد اجرای این دستور بخواهید آن را لغو نمایید می توانید از این پارامتر استفاده نمایید.

/a

بدون هیچ پیامی سیستم را خاموش می نماید. و با پارامتر های /d و /f قابل اجرا است.

/p

سیستم را به حالت “Hibernate” می برد. با پارامتر /f قابل استفاده است.

/h

برای درج دلیل استفاده از دستور استفاده می شود. این توضیح در Log های سیستم قابل مشاهده است.

/e

این پارامتر باید با پارامتر /r استفاده شود. سیستم پس از راه اندازی مجدد وارد منوی پیشرفته بوت می شود. این قابلیت در ویندوز های 8 و 10 کاربرد ویژه ای دارد.

/o

computer\\ نام سیستمی است که می خواهید دستور روی آن اجرا شود.

/m

\\computer

این پارامتر مشخص می کند که دستور shutdown چه زمانی اجرا شود. بازه مورد قبول دستور از 0 تا 3153600000 بر حسب ثانیه است. اگر مقدار انتخابی بزرگتر از 0 باشد، به صورت ضمنی پارامتر /f نیز در دستور لحاظ می شود.

/t xxx

می توانید توضیحی 512 کاراکتری برای دلیل خاموش نمودن سیستم درج نمایید.

/c “Comment”

بدون نمایش پیام به کاربر، برنامه ها را بسته و پروسه shutdown را انجام می دهد. زمانی که زمان مشخص شده در پارامتر /t بزرگتر از 0 باشد، این پارامتر به صورت ضمنی به دستور اضافه می شود.

/f

دلیل راه اندازی مجدد یا خاموش نمودن را مشخص می نماید.

P مشخص می نماید که راه اندازی مجدد یا خاموش نمودن برنامه ریزی شده است.

U مشخص می نماید که دلیل پروسه، تعریف توسط کاربر بوده است.

اگر از پارامتر p یا u استفاده نشود، پروسه به صورت برنامه ریزی نشده ثبت خواهد شد.

Xx عددی اصلی (ماژور ورژن) برای دلیل اجرای پروسه است. (عدد مثبت مابین 1 و 256)

Yy عددی فرعی (مینور ورژن) برای دلیل اجرای پروسه است. (عدد مثبت مابین 1 و 65536)

/d [u]

[p]:xx:yy

نحوه استفاده در ویندوز XP

Shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/f] [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c “comment”]]

استفاده بدون پارامتر، سایر پارامتر ها را نشان میدهد.

مشابه دستور Shutdown -?

بدون پارامتر

این گزینه محیط گرافیکی دستور را نمایش میدهد.

-i

سیستم را “Logoff” می نماید (این پارامتر را نمی توان -m استفاده نمود).

-l

سیستم را خاموش می نماید.

-s

سیستم را مجدد را اندازی می نماید. البته قبل از آن کلیه سرویس ها را متوقف می کند.

-r

پروسه خاموش نمودن سیستم را متوقف میکند. البته اگر در بازه زمانی مشخص شده در دستور قبل استفاده شود.

مثال: فرض کنید دستور Shutdown را برای خاموش نمودن سیستم استفاده نموده اید و مشخص کرده اید که سیستم 1 ساعت دیگر خاموش شود. اگر بعد اجرای این دستور بخواهید آن را لغو نمایید می توانید از این پارامتر استفاده نمایید.

-a

computer\\ نام سیستمی است که می خواهید دستور روی آن اجرا شود.

-m \\computername

این پارامتر مشخص می کند که دستور shutdown چه زمانی اجرا شود.

-t xx

می توانید توضیحی 127 کاراکتری برای دلیل خاموش نمودن سیستم درج نمایید.

-c “Comment”

بدون نمایش پیام به کاربر، برنامه ها را بسته و پروسه shutdown را انجام می دهد.

-f

دلیل راه اندازی مجدد یا خاموش نمودن را مشخص می نماید.

P مشخص می نماید که راه اندازی مجدد یا خاموش نمودن برنامه ریزی شده است.

U مشخص می نماید که دلیل پروسه، تعریف توسط کاربر بوده است.

اگر از پارامتر p یا u استفاده نشود، پروسه به صورت برنامه ریزی نشده ثبت خواهد شد.

Xx عددی اصلی (ماژور ورژن) برای دلیل اجرای پروسه است. (عدد مثبت مابین 1 و 256)

Yy عددی فرعی (مینور ورژن) برای دلیل اجرای پروسه است. (عدد مثبت مابین 1 و 65536)

-d [u] [p]:xx:yy

در سیستم عامل های قدیمی تر برای تعریف پارامتر از کاراکتر (-) به جای (/) استفاده می شود.

Shutdown -r -c “Rebooting for latest updates.”

این دستور سیستم را در 30 ثانیه راه اندازی مجدد می نماید. و قبل از انجام پروسه به کاربر اخطار می دهد و پس از آن سیستم را راه اندازی مجدد می نماید.

Shutdown –i

پنجره گرافیکی دستور را نمایش می دهد.

Shutdown /h

سیستم را به حالت Hibernate می برد. (در ویندوز ویستا، 7، 8 و 10)

Shutdown /l

بدون وقفه سیستم را Logoff می نماید.

Shutdown /s /t 60

سیستم را پس از 60 ثانیه خاموش می نماید.

Shutdown /s /m \\PC123 /t 20

سیستم دیگری با نام PC123 را 20 ثانیه دیگر خاموش می نماید.

Shutdown /s /t 45

Shutdown /a

دستور اول سیستم را 45 دیگر خاموش می کند. اگر دستور دوم در این بازه 45 ثانیه اجرا شود، دستور قبلی را لغو می کند.

منبع: Computerhope

آموزش های مرتبط

شرکت ویرا شبکه نگار فعال در زمینه مجازی سازی، ذخیره سازی داده ها، مراکز داده، مانیتورینگ و امنیت زیرساخت های شبکه

دسترسی به بخش آموزش های مجازی سازی

 

دانلود کتاب VMware Workstation