OVF چیست ؟

جدا کننده ی دیکشنری رایانه

OVF چیست ؟

OVF کوتاه شده عبارت Open Virtualization Format است و به محموعه ای از فایل ها گفته می شود که به صورت یک بسته استاندارد برای پیاده سازی یک Virtual Appliance استفاده می شود. یک OVF می تواند شامل فایل های زیر باشد:

فایل توضیحات
فایل گواهینامه (Certificate)
فایل دیسک Virtual Appliance
فایل های منبع مثل ISO ها