Teradici PCoIP - PC over IP
جدا کننده ی دیکشنری رایانه

PCoIP یا PC over IP پروتکلی است برای دریافت تصویر از راه دور یا (Remote Desktop). از PCoIP برای اتصال به دسکتاپ ها از راه دور استفاده می شود. این پروتکل از User Datagram Protocol – UDP برای انتقال تصویر استفاده می کند. PCoIP تصاویر یا بیت مپ ها را پردازش می کند و به صورت جریان داده به کاربر راه دور منتقل می کند. و ویژگی آن است که تنها قسمتی از تصویر که در آن تقییر رخ داده است را فریم به فریم منتقل می کند. اگر از سمت کاربر این پروسه را بررسی کنیم، کاربر در حال مشاهده ی فیلمی است که در لحظه تولید می شود و کاربر آن را کنترل می کند.