Thin-Provision | استفاده حداقل از فضا

Thin-Provision | استفاده حداقل از فضا

Thin Provision پروسه تامین فضای مورد نیاز بر اساس حداقل نیاز می باشد. در این حالت به هر میزان فضایی که نیاز داشته باشید منبع در اختیارتان قرار خواهد گرفت

مزایا:
صرفه جویی در فضا.
امکان اشتراک فضا ما بین کاربران (ماشین های مجاز ی) بیشتر

معایب:
راندمان پایین تر نسبت به Thick Provision