کتاب و راهنما های مجازی سازی

کتاب و راهنما عنوان بخش جدیدی است که ویرا شبکه نگار برای ارائه کتاب ها و راهنما های مجازی سازی ایجاد نموده است. در این بخش می توانید کتاب های مجازی سازی و راهنما های نرم افزار ها را به رایگان دانلود نمایید.

در صورتی که کتاب یا راهنمایی ایجاد نموده اید و قصد دارید آن را به صورت رایگان ارائه دهید. می توانید آن را به پست الکترونیک شرکت ویرا شبکه نگار ارسال کنید و پس از بررسی و اطلاح با نام شما در وب سایت قرار خواهد گرفت.

فصل ها و بخش های منتشر شده از کتاب ها و راهنما ها

برخی از بخش ها و فصل هایی از راهنما ها و کتاب ها که در وب سایت منتشر شده است را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.