راه اندازی سرویس ها در vSphere 6.5

روزهای استفاده از etc/init.d/ برای راه اندازی مجدد سرویس ها گذشته است. VMware روش بهتری را برای مانیتورینگ و مدیریت سرویس ها در vSphere 6.0 معرفی نمود و حالا در vSphere 6.5 کامل تر و کاربردی تر شده است. VMON حالا مانیتورینگ و کنترل سرویس ها را ساده نموده است و با مهیا نمودن یک Framework برای مدیریت سرویس ها، API ها و CLI کارا تر از همیشه است.

راه اندازی سرویس ها در vSphere 6.5

روزهای استفاده از etc/init.d/ برای راه اندازی مجدد سرویس ها گذشته است. VMware روش بهتری را برای مانیتورینگ و مدیریت سرویس ها در vSphere 6.0 معرفی نمود و حالا در vSphere 6.5 کامل تر و کاربردی تر شده است. VMON حالا مانیتورینگ و کنترل سرویس ها را ساده نموده است و با مهیا نمودن یک Framework برای مدیریت سرویس ها، API ها و CLI کارا تر از همیشه است.

VMON-CLI

خط فرمان جدید vmon-cli نام دارد. vmon-cli یک فریم ورک مدیریتی جدید برای مدیریت بهتر سرویس ها است.

 • vMon: یک سرویس مانیتورینگ بوده که همیشه فعال است.
 • vMon: پلتفرم ی مستقل برای یکپارچه سازی سرویس ها با سرور vCenter مهیا می کند.
 • vMon: مهیا کننده سرویس مدیریت API ها و خط فرمان ها.
 • vMon: قادر به مدیریت چرخه عمر سرویس ها با vSphere.

نحوه استفاده از دستور vmon-cli:

Options:
 -c, --vmonserver vMon server connection path.
 -i, --start Start service.
 -k, --stop Stop Service.
 -r, --restart Restart Service.
 -s, --status Get Service status.
 -d, --dumpcore Dump service process core.
 -U, --update Update service state.
 -S --starttype <MANUAL|AUTOMATIC|DISABLED> Requires -U option.
 -R --runasuser Requires -U option.
 -l, --list List registered services.
 --list-dependencies List service dependencies.
 --batchstart Start all services in profile.
 --batchstop Stop all services in profile.
 --refreshhealth Refreshes health state of all services.
 --ignorefail Ignore batch operation failures.
 -h Print help information.

مثالی از نحوه استفاده از دستور vmon-cli:

مثال:
حالا به جای استفاده از دستور مقابل برای راه اندازی مجدد سرور ها:

/etc/init.d/service ServiceName start


می توانید از دستور vmon-cli به این شکل استفاده کنید:

/usr/lib/vmware-vmon/vmon-cli -r ServiceName


برای راه اندازی مجدد vSphere-Client در vSphere 6.5 از این دستور استفاده کنید:

/usr/lib/vmware-vmon/vmon-cli -r vsphere-client


آموزش های مرتبط

شرکت ویرا شبکه نگار فعال در زمینه مجازی سازی، ذخیره سازی داده ها، مراکز داده، مانیتورینگ و امنیت زیرساخت های شبکه

دانلود کتاب VMware Workstation